Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2020 w zakresie kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2020 w zakresie kultury fizycznej.
Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w zakresie kultury fizycznej. Zarząd Powiatu Skarżyskiego przeznacza na realizację wspomnianych zadań środki finansowe w wysokości ogółem 24.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych). Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu. Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem generatora eNGO (www.powiatskarzyski.engo.org.pl/konkursy-trwajace).  Złożoną za pośrednictwem generatora eNGO ofertę, należy wydrukować, tak by wersja papierowa posiadała nadrukowaną sumę kontrolną zgodną z tą, jaka znajduje się na ofercie przesłanej za pośrednictwem generatora. Wydruk oferty podpisany przez osoby uprawnione należy złożyć w zaklejonej kopercie osobiście w:
Biurze Obsługi Interesanta
Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (parter)
w godzinach od 8.00 do 15.30
lub przesłać na adres:
Referat ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamiennej

Oferty należy składać w terminie do 30 stycznia 2020 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie.
Regulamin konkursu (333kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Łukasz Wisowaty (9 stycznia 2020)
Opublikował: Łukasz Wisowaty (9 stycznia 2020, 14:58:52)

Ostatnia zmiana: Łukasz Wisowaty (9 stycznia 2020, 15:16:18)
Zmieniono: Aktualizacja załącznika.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 660