Plan audytu wewnętrznego na rok 2021

Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr  92 z dnia 31.12.2020r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA ROK 2021
Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Skarżysko Kamienna grudzień 2020 
Starostwo Powiatowe w Skarżysku Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko - Kamienna

AU.1721.6.2020
Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2021

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

1.1.    Strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamienna tworzą  
  następujące komórki organizacyjne:
1.         Biuro Rady Powiatu
2.         Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
3.         Wydział Finansowy
4.         Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej
5.         Wydział Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
6.         Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
7.         Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
8.         Wydział Komunikacji i Transportu
9.         Wydział Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
10.      Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego
11.      Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
12.      Zespół ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr
13.      Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
14.      Zespół Radców Prawnych
15.      Zespół Informatyczny
16.      Inspektor Ochrony Danych
17.      Geolog Powiatowy
18.      Zespół ds. Zdrowia
19.      Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego
20.      Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
21.      Stanowisko ds. BHP
22.      Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
23.      Rzecznik Prasowy
24.      Zespół ds. polityki Społecznej i Senioralnej

1.2.  Jednostki organizacyjne Powiatu Skarżyskiego:
1.     Powiatowy Urząd Pracy
2.     Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
3.     Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy
4.     Obwód Lecznictwa Kolejowego Sp. ZOZ
5.     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
6.     Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
7.     Dom Pomocy Społecznej
8.     Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”
9.     Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  „Przystań 1”
10. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  „Przystań 2”
11. Centrum Obsługi Placówek
12. Zarząd Dróg Powiatowych
13. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
14. II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
15. Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
16. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2
17. Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych
18. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
19. Zespół Szkół Samochodowo – Usługowych
20. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
21. Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych
22. Zespół Szkół Technicznych2.

2. Wyniki analizy ryzyka – obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze.

Lp. Obszar działalności jednostki Uwagi
Nazwa obszaru Poziom ryzyka w obszarze Typ obszaru działalności
1 Usługi społeczne Średni podstawowa -
2 Usługi administracyjne Średni podstawowa -
3 Budżet Wysoki podstawowa - 4 Promocja i Rozwój Powiatu Wysoki podstawowa -
5 Finanse Wysoki wspomagająca -
6 Rachunkowość Wysoki wspomagająca -
7 Zarządzanie i Organizacja Wysoki wspomagająca -
8 Gospodarowanie mieniem Wysoki wspomagająca -
9 System informatyczny Wysoki wspomagająca -
10 Zamówienia publiczne Wysoki wspomagająca -
11 Nadzór właścicielski Wysoki wspomagająca -
12 Bezpieczeństwo Wysoki wspomagająca -

 3.  Wyniki przeprowadzonej analizy zasobów osobowych
Oszacowana liczba osobodni będąca w dyspozycji Zespołu Kontroli i Audytu Wewnętrznego
w 2021 roku wynosi 252. Planowany czas przeznaczony na realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela.

Lp. Rodzaj działania Suma osobodni %
1. Planowanie i sprawozdawczość (tj. przygotowanie: rocznego planu, uzgodnienie z kierownikiem jednostki zakresu realizacji planu audytu, opracowanie sprawozdania z wykonania planu, informacji o realizacji zadań z zakresu audytu) 8, 3%
2. Planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających (tj. wszystkie czynności związane z przeprowadzaniem i dokumentowaniem zadań zapewniających) 180, 72%
3. Planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych (tj. wszystkie czynności związane z przeprowadzaniem i dokumentowaniem czynności doradczych, w tym: uczestnictwo w zespołach, posiedzeniach kierownictwa jednostki, opiniowanie dokumentów, prowadzenie szkoleń itp.) 5, 2%
4. Monitorowanie wykonania zaleceń oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających (tj. monitorowanie, o którym mowa w § 20 rozporządzenia, oraz czynności sprawdzające, o których mowa w § 21 rozporządzenia) 10, 4%
5. Szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie zawodowe) 8, 3%
6. Urlopy i inne nieobecności 26, 10%
7. Rezerwa czasowa (realizacja audytu poza planem)  15, 6%
8. Suma 252, 100%

4.  Lista obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające

 
Lp. Nazwa obszaru Nazwa audytowanej jednostki /komórki Poziom ryzyka
w obszarze Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy Uwagi
1. Budżet Dom Pomocy Społecznej Wysoki Nie Rozpoczęty w 2020r.
2. Budżet Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” Wysoki Nie Rozpoczęty
w 2020r.
3. Nadzór właścicielski Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Wysoki Nie Rozpoczęty
w 2020r.
4. Budżet 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  „Przystań 1” 2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  „Przystań 2” 3. Centrum Obsługi Placówek Wysoki Nie Do zrealizowania z planu
z 2020r.
5. Nadzór właścicielski Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych Wysoki Nie -
6. Nadzór właścicielski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 Wysoki Nie -
7. Nadzór właścicielski Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych Wysoki Nie -

5. Lista obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające.

Lp. Nazwa obszaru Temat zadania zapewniającego Planowany czas realizacji zadania
w osobodniach Planowany okres realizacji zadania Uwagi
1. Budżet Ocena funkcjonowania systemu zakupów w Domu Pomocy Społecznej 20 I kwartał 2021r. -
2. Budżet Ocena funkcjonowania systemu zakupów w Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” 20 I kwartał 2021r. -
3. Budżet Ocena funkcjonowania systemu zakupów w jednostkach:   1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  „Przystań 1” 2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  „Przystań 2” 3. Centrum Obsługi Placówek 30 I/II kwartał 2021r.  
4. Nadzór właścicielski Ocena organizacji i gospodarki finansowej realizowanej przez Zespół Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie 30 II kwartał 2021r. -
5. Nadzór właścicielski Ocena naliczania i wypłacania wynagrodzenia w 2020 roku w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych 25 III kwartał 2021r.  
6. Nadzór właścicielski Ocena naliczania i wypłacania wynagrodzenia w 2020 roku w Specjalnym Ośrodeku Szkolno – Wychowawczy Nr 2 25 III/IV kwartał 2021r. -
7. Nadzór właścicielski Ocena naliczania i wypłacania wynagrodzenia w 2020 roku w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych 30 IV kwartał 2021r. -
   
6. Informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności doradczych
 
Czynności doradcze będą przeprowadzane przez audytora wewnętrznego systematycznie
w miarę zachodzących potrzeb we wszystkich obszarach wymagających takich czynności –
5 osobodni w 2021 roku.
 
7.  Informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności monitorujących i sprawdzających
 
Czynności sprawdzające będą przeprowadzone w jednostkach zaudytowanych w 2019 roku
i 2020 roku. Natomiast czynności monitorujące będą przeprowadzane w miarę zachodzących potrzeb. Przewidziany czas – 10 osobodni w 2021 roku.
 
8.   Informacje na temat cyklu audytu
 
Oceniając ekspozycję na ryzyko związane z funkcjonowaniem Powiatu i Starostwa Powiatowego, audytor wewnętrzny wytypował, koncentrując się przede wszystkim
na systemach funkcjonalnych, 12 obszarów działania, wymagających przeprowadzenia audytu wewnętrznego. Biorąc pod uwagę zasoby osobowe – audytor wewnętrzny może przeprowadzić około 2 zadania zapewniające, zatem przy niezmienionych zasobach osobowych komórki audytu wewnętrznego, zadania zapewniające we wszystkich obszarach audytu mogą zostać przeprowadzone w „cyklu audytu” wynoszącym 6 lat.
   
Lp. Nazwa obszaru Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego Uwagi
1 Rachunkowość 2022  
2 Finanse 2022  
3 Promocja i Rozwój Powiatu 2023  
4 Zamówienia publiczne 2023  
5 System informatyczny 2024  
6 Bezpieczeństwo 2024  
7 Usługi administracyjne 2025  
8 Gospodarka mieniem 2025  
9 Usługi społeczne 2026  
10 Zarządzanie i organizacja 2026  
 
 9. Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki.
 
Starostwo jest jednostką budżetową, przy pomocy, której Zarząd Powiatu realizuje określone ustawami zadania, które maja charakter zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw, zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez Powiat oraz zadania wynikające z uchwał Rady i Zarządu Powiatu,
o charakterze ponad gminnym w zakresie: edukacji publicznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, promocji i rozwoju, komunikacji
i transportu, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Celem funkcjonowania Powiatu
i Starostwa Powiatowego jest zaspokojenie określonych prawem potrzeb społeczności lokalnej. Wyżej wymienione cele stanowią podstawowe obszary działania Powiatu.
Uchwała Nr 5/9/2020 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2020 roku, wprowadzono Regulamin Organizacyjny Starostwa określający organizację pracy, zasady działania oraz zakres spraw załatwianych przez komórki organizacyjne. W strukturze organizacyjnej Starostwa funkcjonuje: Biuro Rady Powiatu, 8 Wydziałów, 8 Zespołów,
6 Jednoosobowych stanowisk. W ramach struktury organizacyjnej Starostwa wyodrębniono Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego, dla którego bezpośrednim przełożonym jest Starosta Skarżyski.  Powyższy plan przygotowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy
i wynikach tego audytu (Dz.U. 2018.506).

Przygotował: Audytor Wewnętrzny: Agnieszka Zbroszczyk  Data 31.12.2020r.
Zatwierdził: Kierownik Jednostki: Artur Berus  Data 31.12.2020r.
 

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Zbroszczyk (18 stycznia 2021)
Opublikował: Agnieszka Zbroszczyk (18 stycznia 2021, 10:01:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1147