Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 3032/2

Skarżysko – Kamienna, dn. 24.01.2023r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
właściciel dz. 3032/2
obręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄŻĘCE
Skarżysko – Kamienna
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii
z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku – Kamiennej pod numerem GG.6641.926.2022
uprzejmie zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄŻĘCE, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3032/2.
W związku z tym w dniu 27.02.2023r. o godz. 11:00 w Skarżysko – Kamienna, ul. Rycerska 40, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi: 3182, 3033/2, 3180/2, 3033/4, 3032/4.
Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr 3032/2.
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
……………………………………………
podpis geodety

Zawiadomienie (248kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Włodzimierz Czernilewski (24 stycznia 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (26 stycznia 2023, 08:52:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130