Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, obręb:21 - Wołów

( nadawca )
Zawiadomienie skierowane
współwłaściciela działki nr 609
(obręb: 21 - Wołów)
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic
Działając na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w PODGiK
w Skarżysku Kamiennym pod nr GG.6641.1426.2022 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu
14.02.2023r. o godz. 1000, w obrębie nr 0021 Wołów na dz. nr 611 (spotkanie na wjeździe
naprzeciwko posesji nr 29) przeprowadzone zostaną czynności ustalenia i przyjęcia
przebiegu granic (w oparciu o § 32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 27 marca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz. U. z
2021 r., poz. 1390 z późn. zm.) oraz przepisami § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7
grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr
268, poz. 2663). Powyższe czynności dotyczą nieruchomości oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków, jako działka ewid. nr 611 położona w obrębie 0021 Wołów,
gm. Bliżyn z działkami sąsiednimi 404, 560, 699, 509, 608, 607, 606, 605, 604, 630/2, 631,
632, 634, 637 i 638.
W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w wyżej opisanych
czynnościach.
Starachowice, dn. 19.01.2023r. ……….……………………
(Miejscowość)                                                                                (data) (podpis geodety)
                                                 -POUCZENIE                                                  Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
i miejscu ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne przy wyznaczeniu punktów granicznych oraz dokumentami tożsamości .
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, Dz. U. z 2020, poz. 1740 z późn. zm.). Pełnomocnictwo należy przedstawić
podczas czynności wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości.
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 1900) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynnościgeodety.
Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 1990) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.
Telefon kontaktowy: 504-810-958

Zawiadomienie (72kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Koprowski (19 stycznia 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (24 stycznia 2023, 09:19:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 250