Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi Właściciel/użytkownik Wieczysty Działki nr 828

Właściciel/ Użytkownik Wieczysty
Działki nr 828
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic
nieruchomości podlegającej podziałowi
Na podstawie §31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologi z dnia 27 lipca 2021 r.,
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), §7 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku- Kamiennej pod numerem GG.6641.883.2022 działając na podstawie zlecenia właścicieli nieruchomości nr 839/1 położonej w miejscowości Skarżysko Kościelne, Kolonia 22
uprzejmie zawiadamiam,
w dniu 14.02.2023r. odbędzie się ustalenie przebiegu granic oraz przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi działki ewidencyjnej nr 839/1 położonej w miejscowości Skarżysko Kościelne, Kolonia 22 z działką sąsiednią nr 828. Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic i przyjęciem granic nieruchomości podlegających podziałowi nastąpi w miejscowości Skarżysko Kościelne, Kolonia 22 o godz. 10.00. W związku z powyższym, jako zainteresowanych (właścicieli sąsiednich nieruchomości), zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.
…...........................................
POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne w trakcie wznowienia znaków granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków.
Osoby deklarujące swój udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków * muszą posiadać dokument umożliwiający ustalenie tożsamości, numer pesel ( dowód osobisty ).
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Pełnomocnicy osób nieobecnych oraz przedstawiciele osób prawnych mogą uczestniczyć w powyższych czynnościach na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa.
Zgodnie z art. 32 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2021, poz. 1990) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
1. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że otrzymałem niniejsze zawiadomienie.
2. Zobowiązuje się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi.
.............................................................................
data i podpis

Zawiadomienie (282kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Aulejtner (17 stycznia 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (18 stycznia 2023, 10:15:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235