Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości - Obr. - 6-Rejów

Skarżysko - Kamienna, dnia 03.01.2023 r.
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek: 57,60,62/1,
62/2, 61/1, 59
Obr. 6- Rejów
Gm. Skarżysko- Kamienna
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych /
ustalenia granic nieruchomości / przyjęcia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021, poz. 1990.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o Gospodarce Nieruchomościami (Dz. U.2021.1899 t.j. z dnia 21.10.2021 r.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U z 2004, nr 268, poz.2663 t.j. z dnia 21.12.2004r.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.161.2022) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości / przyjęcia granic nieruchomości położonej w miejscowości Skarżysko-Kamienna,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 60 (obręb 0006 - Rejów, ark.64 gm. Skarżysko-Kamienna).
W związku z tym w dniu 30.01.2023r. o godz. 10.00 w miejscowości Skarżysko-Kamienna ul. Słoneczna 49, w miejscu położenia działek zostaną przeprowadzone czynności wznowienie znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granicy/ przyjęcia granic nieruchomości. Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 60 (Skarżysko-Kamienna ul. Słoneczna 49 ).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
……………………………………………
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (192kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (3 stycznia 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (5 stycznia 2023, 15:14:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241