Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości - Właściciele działki numer 1050

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Tomasz Tusznio
26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97
NIP 663 129 54 33 REGON 260482316
Skarżysko-Kamienna, dnia 06.12.2022 r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości / przyjęcia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U z 2004, nr 268, poz.2663 t.j. z dnia 21.12.2004r.) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem / przyjęciem granic nieruchomości położonej w Bliżynie, przy ul. Zafabrycznej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 1047, 1048, 1049 (obręb 0001 Bliżyn, gm. Bliżyn). W związku z tym w dniu 07.01.2023 r. o godz. 9.00 w Bliżynie, przy ul. Zafabrycznej, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności
wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia / przyjęcia granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 1088, 1050, 1087/10.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 1047, 1048, 1049 ( Bliżyn, ul. Zafabryczna 10A ).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tomasz Tusznio
Nr upr. Zaw. 21226

Zawiadomienie (270kB) pdf
……………………………………………
podpis wykonawcy

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (6 grudnia 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (19 grudnia 2022, 14:19:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209