zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, działka nr 88/2, obręb 0007 Bór

Na podstawie § 32 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.) o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości
- na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663)
 
Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzeń, a także zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.1318.2022, oraz zlecenia właściciela działki nr 85 położonej w Skarżysku Kamiennej przy ul. Sosnowej 38
 
zawiadamiam
 
że w dniu 13.01.2023r. (piątek) o godz. 9:00 w Skarżysku Kamiennej przy ul. Sosnowej 38 od strony drogi gminnej nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z wznowieniem znaków granicznych/ wyznaczeniem punktów granicznych /ustaleniem przebiegu granic nieruchomości/ przyjęciem granic w/w nieruchomości, działki ewidencyjnej nr 85 (KW KI1R/00000739/1), wraz z działką ewidencyjną 88/2 (KW KI1R/00026359/1).
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.
                                                                                           GEODETA UPRAWNIONY
inż. Krzysztof Kabała
POUCZENIE
 
- Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu/ ustalaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
- W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
- W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
- Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Zawiadomienie (206kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabała (5 grudnia 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (9 grudnia 2022, 13:33:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198