Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 723

Skarżysko – Kamienna, dn. 02.12.2022r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
właściciele dz. 723
Skarżysko – Kamienna
obręb 261001_1.0015 POGORZAŁE
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii
z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku – Kamiennej pod numerem GG.6641.692.2022
uprzejmie zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 261001_1.0015 POGORZAŁE, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 724.
W związku z tym w dniu 05.01.2023r., o godz. 10:00 w Skarżysku – Kamiennej, ul. Główna 46, 48, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi: 723.
Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr 724.
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
……………………………………………
podpis geodety

Zawiadomienie (247kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Włodzimierz Czernilewski (2 grudnia 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (6 grudnia 2022, 10:11:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 197