zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, Ob.8-Jastrzębia

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2021, poz. 1990.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o Gospodarce Nieruchomościami (Dz. U.2021.1899 t.j. z dnia 21.10.2021 r.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.1082.2022)
uprzejmie zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych /
 ustalenia granic nieruchomości położonej  w miejscowości Jastrzębia , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 104/1 (obręb 0008 Jastrzębia, gm. Bliżyn ) W związku z tym w dniu
28.12.2022r.
o godz. 10.00w miejscowości Jastrzębia14 , w miejscu położenia działki zostaną
przeprowadzone czynności wznowienie znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granicy nieruchomości. Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 104/1(Jastrzębia 14).        
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie  z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie.  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
Otrzymują: „GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
                                                                                                                                             ……………………………………………
                                                                     Podpis wykonawcy
Zawiadomienie (210kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (29 listopada 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (30 listopada 2022, 12:29:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201