zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości, Bór wł. działek 113,114,115,125,126,127

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o Gospodarce Nieruchomościami (Dz. U.2021.1899 t.j. z dnia 21.10.2021 r.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U z 2004,
nr 268, poz.2663 t.j. z dnia 21.12.2004r.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.1001.2022) uprzejmie zawiadamiam,
 że wykonywane są czynności ustalenia granic nieruchomości / przyjęcia granic  nieruchomości położonej  w miejscowości Skarżysko-Kamienna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jakidziałka:114(obręb 0007  Bór, ark.55 gm. Skarżysko‑Kamienna).W związku z tym w dniu
19.12.2022r.ogodz.10.00 w miejscowości Skarżysko‑Kamienna ul. Świerkowa 4 , w miejscu położenia działki zostaną
przeprowadzone czynności ustalenia granic/przyjęcia granic nieruchomości. Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 114 (Skarżysko-Kamienna ul. Świerkowa 4 ).        
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie.  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.

W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
 
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
         „GEO-SKAR”                                     
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
                                                                                                                                             …………………………………………
                                                                     Podpis wykonawcy
 
  Zawiadomienie (209kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (24 listopada 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (30 listopada 2022, 11:49:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207