zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, Gilów dz. 176

Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii
z dnia 27  lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku – Kamiennej pod numerem GG.6641.988.2022 uprzejmie zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 261002_2.0005 GILÓW oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 178.
W związku z tym w dniu 14.12.2022r., o godz. 10:00 w Bliżyn, Gilów, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi: 176.
Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr 178.
 
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie  z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie.  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
 
 
                                                                                                                                             ……………………………………………
                                                                     podpis geodety

Zawiadomienie (260kB) pdf
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Włodzimierz Czernilewski (24 listopada 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (30 listopada 2022, 11:24:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 190