zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, nr działki 25 i 27

Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.450.2021, oraz zlecenia użytkownika działek nr 23, 25, 26 położonych w Drożdżowie 4
 
uprzejmie zawiadamiam,
 
że w dniu 25.11.2022r. odbędzie się wznowienie znaków granicznych/ wyznaczenie punktów granicznych/ ustalenie przebiegu granic/ przyjęcie granic działek ewidencyjnych nr 23, 25, 26 położonych w Drożdżowie 4 z działkami sąsiednimi nr: 22, 24, 27, 264/3, 1130. 
Rozpoczęcie czynności: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic/ przyjęcia granic nieruchomości nastąpi w Drożdżowie 4 o godzinie 09:30. W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach wszystkich zainteresowanych.
 
  …...........................................
 
POUCZENIE:
· Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych/ ustaleniu przebiegu granic/ przyjęciu granic nieruchomości ich gruntów (tytuły własności, mapy geodezyjne itp.)
· Pełnomocnicy osób nieobecnych oraz przedstawiciele osób prawnych mogą uczestniczyć
w powyższych czynnościach na podstawie pisemnego upoważnienia właściciela.
· W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
· Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
 
1. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że otrzymałem niniejsze zawiadomienie.
2. Zobowiązuje się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi.
 
 
data   podpis
Zawiadomienie (349kB) pdf

 
 

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Aulejtner (3 listopada 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (4 listopada 2022, 10:26:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 274