Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości

Skarżysko - Kamienna, dnia 24.10.2022 r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 ) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem granic nieruchomości położonej w Suchedniowie, przy ul. Źródłowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 3749/1 (obręb 0001 Suchedniów, gm. Suchedniów). W związku z tym w dniu 03.12.2022 r. o godz. 9.00 w Suchedniowie, przy ul. Źródłowej, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia
punktów granicznych / ustalenia granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 3751/1, 3752/1, 3743/2, 3748/3, 5215/1, 3753.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 3749/1 ( Suchedniów, ul. Źródłowa ).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
……………………………………………
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (177kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (24 października 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (27 października 2022, 13:20:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 256