Zawiadomienie, znak GG.II.6821.3.21.2020


Skarżysko-Kamienna, dnia 05.10.2022 r.
GG-II.6821.3.21.2020
 
ZAWIADOMIENIE
 
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowanej przez Pełnomocnika, z dnia 29.01.2020 r. (data wpływu 04.02.2020 r.) bez znaku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na podstawie art. 124a w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, powiat skarżyski, woj. świętokrzyskie, o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej współwłasność m.in. nieżyjącej Barbary Majta w 1/3 części, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obręb 0014 Skarżysko Książęce, arkusz mapy 111) jako działka nr 4178, poprzez udzielenie zezwolenia Inwestorowi - PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, na założenie i przeprowadzenie na terenie ww. działki przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Bór - GPZ Szydłowiec z odgałęzieniem do GPZ Skarżysko Północ, gm. Skarżysko-Kamienna - RE Skarżysko.
Zezwolenie obejmować będzie w szczególności prawo wstępu na wyżej wymienioną nieruchomość w celu wykonania prac związanych z inwestycją polegających na przebudowie  i budowie napowietrznych przewodów fazowych oraz przewodów odgromowych linii 110 kV, a także w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii przedmiotowej linii elektroenergetycznej.
Powierzchnia przedmiotu trwałego ograniczenia wynosi 0,0151 ha (długość strefy bezpieczeństwa wynosi 8,4 m, szerokość strefy bezpieczeństwa linii wynosi 18 m – 2 × 9 m od osi linii).
Jednocześnie, stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta stosowna decyzja oraz mogą złożyć oświadczenia co do zebranych dowodów i materiałów. W tym celu można zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Floriański 1, pokój nr 126, w godzinach pracy Urzędu.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Skarżysko-Kamienna na okres 14 dni.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41-39-53-091.
Z up. Starosty
Dariusz Chojnacki
Geodeta Powiatowy Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Otrzymują:
1.     Pełnomocnik Inwestora (adres w aktach przedmiotowej sprawy)
2.     A/a

Zawiadomienie (188kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Chojnacki (5 października 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (6 października 2022, 13:42:47)

Ostatnia zmiana: Anna Cisowska (7 października 2022, 12:41:31)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 243