Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek j. ewid: 261004_2 Skarżysko-Kościelne

Skarżysko Kamienna, dn. 04.10.2022r.
........................................................
(Wykonawca prac geodezyjnych )
j. ewid: 261004_2 Skarżysko Kościelne
obręb ewid: 261004_2.0001 Majków
dz: 261004_2.0001.616
( oznaczenie działek/dane adresowe )
Z A W I A D O M I E N I E
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
Na podstawie § 31-33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej pod nr: GG.6641.1109.2022 działając na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości położonej w msc. Majków uprzejmie zawiadamiam, że w dniu
29.10.2022r. o godz. 15.00 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu
granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 615 z działkami
sąsiednimi.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
( podpis i data )
POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony

Zawiadomienie (190kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Domański (5 października 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (5 października 2022, 14:09:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239