Zawiadomienie, znak GG-II.6821.3.5.2021 z dnia 30.09.2022 r.

STAROSTA SKARŻYSKI
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
Skarżysko-Kamienna, dnia 30.09.2022 r.
GG-II.6821.3.5.2021
ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, działającej przez Pełnomocnika, dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami położonej w miejscowości Skarżysko-Kamienna, przy ul. Głównej oznaczonej numerem ewidencyjnym 993 (obręb 0015, arkusz mapy 120), stanowiącej własność m. in. osoby fizycznej o nieznanym adresie, poprzez udzielenie Inwestorowi – Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na realizacje inwestycji liniowej polegającej na: „Budowie i rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEdn160 przy ulicy Głównej w miejscowości Skarżysko-Kamienna”, nie może być
zakończone w terminie wskazanym w zawiadomieniu Starosty Skarżyskiego znak: GG-II.6821.3.5.2021 z dnia 28.04.2022 r. z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, konieczność publikacji w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia o zamiarze ograniczenia nieruchomości i skutecznego zawiadomienia stron postępowania, zapewnienie wszystkim stronom czynnego udziału w postępowaniu oraz konieczność zachowania
terminów kolejnych etapów postępowania.
W związku z powyższym przewiduję, że przedmiotowe postępowanie zostanie zakończone do dnia 31 stycznia 2023 r.
Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ wskazując nowy termin załatwienia sprawy, podając przyczyny niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie, jest zobowiązany pouczyć o prawie do wniesienia ponaglenia.
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Stosownie do art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-
Kamiennej, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz przesyła się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Skarżyska-Kamiennej na okres 14 dni.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 39-53-091.
Z up. Starosty
Dariusz Chojnacki
Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Otrzymują:
1. Pełnomocnik Inwestora (adres w aktach przedmiotowej sprawy)
2. A/a

Zawiadomienie (115kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Chojnacki (30 września 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (30 września 2022, 12:58:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 275