Zawiadomienie, znak GG-II.680.12.7.2018, z dnia 30.09.2022

Starosta Skarżyski
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna                                   Skarżysko-Kamienna, dnia 30.09.2022 r.
GG-II.680.12.7.2018
ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zmianami) Starosta Skarżyski
zawiadamia, że postępowanie administracyjne wszczęte na wnioski złożone przez mieszkańców
wsi Świerczek, gmina Skarżysko Kościelne, dotyczące ustalenia wykazu uprawnionych do
udziału we wspólnocie gruntowej wsi Świerczek i wielkości przysługujących im udziałów we
wspólnocie, obejmującej działki ewidencyjne o numerach: 1, 3, 4 i 5 w obrębie 0014 Świerczek,
gmina Skarżysko Kościelne, nie może być zakończone w terminie wskazanym w zawiadomieniu
Starosty Skarżyskiego znak: GG-II.680.12.7.2018 z dnia 29.06.2022 r. z uwagi na konieczność
uzyskania od osób, które złożyły ww. wnioski bądź ich spadkobierców dokumentów
potwierdzających posiadanie przez te osoby uprawnień do udziału w przedmiotowej wspólnocie
gruntowej, skompletowanie materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, jak również
konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu i zachowania terminów
kolejnych etapów postępowania.
W związku z powyższym przewiduję, że przedmiotowe postępowanie zostanie
zakończone do dnia 30.12.2022 r.
Zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ wskazując nowy termin
załatwienia sprawy, podając przyczyny niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie, jest
zobowiązany pouczyć o prawie do wniesienia ponaglenia.
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych
ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
(przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Wojewody Świętokrzyskiego za
pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać
uzasadnienie.
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 140) decyzje, postanowienia oraz inne pisma
w sprawach, o których mowa w art. 6a oraz art. 8e, doręcza się poprzez ogłoszenie w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszenie w urzędzie gminy oraz starostwa na
okres 14 dni. Po upływie tego okresu pismo uważa się za doręczone.
Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w
Skarżysku-Kamiennej, Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne oraz Sołectwa wsi Świerczek,
publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne na okres 14 dni.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr: 41 39-53-091 w godzinach
pracy Urzędu.
Starosta
Artur Berus

Zawiadomienie (177kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Justyna Wikło (30 września 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (30 września 2022, 12:48:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 342