Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Skarżyski
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
Skarżysko-Kamienna, dnia 27.09.2022 r.
GG-II.6821.3.19.2020
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Starosta Skarżyski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 8, art. 113 ust. 6 oraz art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami),
zawiadamia
że po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowanej przez Pełnomocnika, została wydana decyzja przez Starostę Skarżyskiego z dnia 27.09.2022 r. znak: GG-II.6821.3.19.2020 orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, powiat skarżyski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obręb 0014 Skarżysko
Książęce, arkusz mapy 111) jako działka nr 4128, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Inwestorowi - PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na terenie ww. działki przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Bór - GPZ Szydłowiec z odgałęzieniem do GPZ Skarżysko Północ, gm.
Skarżysko-Kamienna - RE Skarżysko. Zezwolenie obejmuje w szczególności prawo wstępu na wyżej wymienioną nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych związanych z inwestycją polegających na przebudowie i budowie napowietrznych przewodów fazowych oraz przewodów odgromowych linii 110 kV, a także w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii przedmiotowej linii elektroenergetycznej, w okresie istnienia linii. Powierzchnia trwałego ograniczenia praw rzeczowych na działce nr 4128 wynosi 0,0061 ha
(długość pasa gruntu – 3,4 m, szerokość pasa gruntu – 18 m, tj. 9 m od osi linii w każdą stronę, położona na wschód od działki nr 4127, na zachód od działki nr 4129, w odległości 126,4 m na południe od początku działki nr 4085/2).
Zakres ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4128 przedstawiony został na załączniku do niniejszej decyzji.
Z uwagi na fakt, iż do dnia wydania niniejszej decyzji nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości objętej postępowaniem, należy uznać zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi władanie (na zasadach posiadania samoistnego) nieżyjącej Anny Stankiewicz Tut. organ nie posiada informacji, że przeprowadzono postępowanie spadkowe lub dokonano poświadczenia dziedziczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie o wydaniu decyzji uważa się za skutecznie dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Skarżyskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Skarżysko-Kamienna, wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, na okres 14 dni.
Z up. Starosty
Dariusz Chojnacki
Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Obwieszczenie (194kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Chojnacki (27 września 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (28 września 2022, 15:09:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 266