zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic nieruchomości obręb 0013 Nowy Młyn

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 ) uprzejmie
zawiadamiam,
 
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem granic nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej, przy ul. Langiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 4106/2  (obręb 0013 Nowy Młyn, gm. Skarżysko - Kamienna). W związku z tym w dniu 18.10.2022 r. o godz. 15.30  w Skarżysku – Kamiennej, przy ul. Langiewicza, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia  granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 4052/3, 4104, 4105, 4107/1, 4107/2, 4108, 4186/2, 4187.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 4106/2  (Skarżysko – Kamienna, ul. Langiewicza, w sąsiedztwie numeru Langiewicza 41A ).       

Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie   z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie.  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
 
 
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
      GEODETA UPRAWNIONY
                                                                                                                                    mgr inż. Tomasz Tusznio
                                                                                                                        Nr upr. Zaw. 21226
                                                                                                                                             ……………………………………………
                                                                     podpis wykonawcy
Zawiadomienie (294kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (27 września 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (28 września 2022, 14:15:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202