zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic nieruchomości/ przyjęcia granic nieruchomości

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U z 2004, nr 268, poz.2663 t.j. z dnia 21.12.2004r.) uprzejmie zawiadamiam,
 

że wykonywane są czynności geodezyjne związane z podziałem nieruchomości położonej w Suchedniowie, przy ul. Żeromskiego 66, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1529/2  ( obręb 0001 Suchedniów). W związku z tym w dniu 05.11.2022r. o godz. 9.00 w Suchedniowie, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia  granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 1437, 1526/2, 2170, 1529/1, 2001, 1537/1.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 1529/2  ( Suchedniów, ul. Żeromskiego 66 ).       
 
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie   z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie.  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
 
Otrzymują:
- wg rozdzielnika     
                               GEODETA UPRAWNIONY
                                                                                                                                                         mgr inż. Tomasz Tusznio
                                                                                                                                    Nr upr. Zaw. 21226
  Zawiadomienie (294kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (27 września 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (28 września 2022, 14:08:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243