Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości - obręb 0014 Skarżysko-Kościelne

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Tomasz Tusznio
26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97
NIP 663 129 54 33 REGON 260482316
Skarżysko-Kamienna, dnia 21.09.2022 r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek numer
4425/2, 4645, 4426, 4427,
4428, 4433, 4442, 4644,
4435, 4436, 4441/1, 4438/1,
4439/1, 4439/3
obręb 0014 Skarżysko Książęce
m. Skarżysko - Kamienna
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości / przyjęcia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U z 2004, nr 268, poz.2663 t.j. z
dnia 21.12.2004r.) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, położonej w Skarżysku - Kamiennej, ul. Kopernika, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki 4434, 4437, 4438/2, 4439/4, 4440, 4441/2, 4647 (obręb 0014 Skarżysko Książęce, m. Skarżysko - Kamienna). W związku z tym w dniu 22.10.2022 r. o godz. 9.00 w Skarżysku - Kamiennej, ul. Kopernika, w miejscu położenia działek zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia / przyjęcia granic tej nieruchomości z
nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 4425/2, 4645, 4426, 4427, 4428, 4433, 4442, 4644, 4435, 4436, 4441/1, 4438/1, 4439/1, 4439/3.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr 4434 ( Skarżysko – Kamienna, ul. Kopernika 127 ).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tomasz Tusznio
Nr upr. Zaw. 21226

Zawiadomienie (272kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (21 września 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (26 września 2022, 11:02:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 250