Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych, o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 248/2

właściciel/ władający działką nr 248/2
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych
- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 31 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.) o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663)
Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w
PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.509.2022, oraz zlecenia właścicieli
działki nr 249/4 położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja 39
uprzejmie zawiadamiam,
że w dniu 14.10.2022r. odbędzie się wznowienie znaków granicznych/ wyznaczenie punktów
granicznych/ ustalenie przebiegu granic/ przyjęcie granic działki ewidencyjnej nr 249/4
położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja 39 z działkami sąsiednimi nr: 150, 248/2,
248/12, 249/3, 250/5, 250/18.
Rozpoczęcie czynności: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów
granicznych/ ustalenia przebiegu granic/ przyjęcia granic nieruchomości nastąpi w
Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja 39 o godzinie 14:00. W związku z powyższym
zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach wszystkich zainteresowanych.
…...........................................
POUCZENIE:
 Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym
terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wznowieniu znaków
granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych/ ustaleniu przebiegu granic/ przyjęciu granic
nieruchomości ich gruntów (tytuły własności, mapy geodezyjne itp.)
 Pełnomocnicy osób nieobecnych oraz przedstawiciele osób prawnych mogą uczestniczyć
w powyższych czynnościach na podstawie pisemnego upoważnienia właściciela.
 W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności
ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
 Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
1. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że otrzymałem niniejsze zawiadomienie.
2. Zobowiązuje się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi.
data podpis

Zawiadomienie (435kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Aulejtner (13 września 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (14 września 2022, 12:42:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306