Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - j. ewid: 261001_1 Skarżysko-Kamienna

j. ewid: 261001_1 Skarżysko-Kamienna
obręb ewid: 261001_1.0014 Skarżysko Książęce
dz: 261001_1.0014.3097
( oznaczenie działek/dane adresowe )
Z A W I A D O M I E N I E
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej pod nr:,
GG.6641.968.2022 działając na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości położonej
w Skarżysku- Kamiennej ulica Rycerska 94 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24.09.2022r.
o godz. 10.00 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3094.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
( podpis i data )
POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami
postępowania są wszystkie strony.

Zawiadomienie (189kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Domański (31 sierpnia 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (2 września 2022, 12:43:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 264