Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
tel.: +48 22 58 70 211 | faks: +48 22 58 70 202 | e-mail: warszawa@wody.gov.pl
WA.RUZ.4210.117.2022.WP
OBWIESZCZENIE
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z dnia 23.08.2022 r.
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret
pierwsze oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233
ze zm.)
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad, reprezentowanego przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z
siedzibą w Kielcach przy ul. Paderewskiego 43/45, 25-900 Kielce w sprawie wygaszenia w całości
pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia
03.10.2016 r., znak: OWŚ-VII.7322.39.2016 oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące infrastruktury technicznej,
przepustów i kształtowanie oraz umocnienie koryt cieków naturalnych, usługi wodne polegające na
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, lokalizowanie na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w zakresie inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy
Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42”.
Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. w celu zapewnienia stronom czynnego udziału
w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się, po
uprzednim umówieniu, z aktami sprawy, zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag
w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy dostępne są w
Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, z siedzibą ul. Zarzecze 13B, w Wydziale Zgód Wodnoprawnych, pok. 116 w godzinach
830 – 1400.
Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony
uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne
zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych
przez organ.

Obwieszczenie (894kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Zientara (23 sierpnia 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (31 sierpnia 2022, 15:05:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 455