zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, obręb 0008 Mostki gm. Suchedniów

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 )

zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem granic nieruchomości położonej w Mostkach, gm. Suchedniów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 242  (gmina Suchedniów, obręb 0008 Mostki). W związku z tym w dniu 26.09.2022 r. o godz. 9.00 w Mostkach, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia  granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 1126/31, 240, 241, 244/2, 245/2, 251/2.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie,  się w podanym wyżej terminie na działce nr: 242   ( Mostki, w sąsiedztwie numeru Mostki 45 ).       
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie  z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie.  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.

W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
 
 
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
      GEODETA UPRAWNIONY
                                                                                                                                    mgr inż. Tomasz Tusznio
                                                                                                                        Nr upr. Zaw. 21226
                                                                                                                                             ……………………………………………
                                                                     podpis wykonawcy

Zawiadomienie (292kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (30 sierpnia 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (31 sierpnia 2022, 13:17:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 266