zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, obręb 0004 Skarżysko-Kamienna

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 )

zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem granic nieruchomości położonej w Podłaziu, gm. Łączna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 34, 119  (gmina Łączna, obręb 0010 Podłazie). W związku z tym w dniu 24.09.2022 r. o godz. 10.00 w Podłaziu, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia  granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 28, 32, 33, 35, 118, 120/1, 120/2, 120/3, 167.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie,  się w podanym wyżej terminie na działce nr: 119   ( Podłazie, w sąsiedztwie numeru Podłazie 43). 
     
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie.  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.

W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
 
 
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
      GEODETA UPRAWNIONY
                                                                                                                                    mgr inż. Tomasz Tusznio
                                                                                                                        Nr upr. Zaw. 21226
                                                                                                                                             ……………………………………………
                                                                     podpis wykonawcy
Zawiadomienie (293kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (25 sierpnia 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (31 sierpnia 2022, 12:30:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243