zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, obręb 0002 Grzybowa Góra

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U z 2004, nr 268, poz.2663 t.j. z dnia 21.12.2004r.) uprzejmie
 
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem granic nieruchomości położonej w Grzybowej Górze, przy ul. Podlesie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 847/3  (gmina Skarżysko Kościelne, obręb 0002 Grzybowa Góra). W związku z tym w dniu 08.10.2022 r. o godz. 11.00 w Grzybowej Górze, przy ul. Podlesie, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia  granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 847/2, 846, 1052/3, 16/1200, 17/1200.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie,  się w podanym wyżej terminie na działce nr: 847/3   ( Grzybowa Góra, ul. Podlesie ). 
     
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie  z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie.  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.

W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
 
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
      GEODETA UPRAWNIONY
                                                                                                                                    mgr inż. Tomasz Tusznio
                                                                                                                        Nr upr. Zaw. 21226
                                                                                                                                             ……………………………………………
                                                                     podpis wykonawcy
Zawiadomienie (295kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (29 sierpnia 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (31 sierpnia 2022, 12:06:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 281