zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych działka 14 Gmina Bliżyn

na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393) o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości  - na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663)
Działając na podstawie w/w ustaw i rozporządzeń oraz na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GG.6641.836.2022 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 09-09-2022 r. o godz. 10.00 przy przedmiotowych działkach nastąpi spotkanie w związku z wyznaczeniem punktów granicznych/ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oznaczonej  w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 15 i 16 obręb Wołów. W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam  do wzięcia udziału  w opisanych czynnościach.  Dotyczy działki numer 14 obręb Wołów.
 
POUCZENIE:
· Zawiadomieni  właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi
 dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów (tytuły własności, mapy geodezyjne itp.) oraz dokumentami tożsamości.
· W imieniu osób nieobecnych mogą występować pełnomocnicy wraz z pisemnym upoważnieniem.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
·   Zgodnie z art. 32 ust. 3 oraz i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725)  nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
·   Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz chylenia dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L2016.119.1 (dalej RODO), informuję, że:
1.  administratorem danych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest p. Irma Sinkiewicz, tel. 502245848, adres e-mail irma@geodeta-tsk.pl
2.  dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia ww. czynności geodezyjnych na podstawie art. 6 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)
3.  będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości
4. odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2101 ze zm.)
5.  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
6.  dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac
7.  osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
8.  - dostępu do danych (art. 15 RODO),
9.  - żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),
10. - ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO;
11. w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Informuję, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca
12. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2)
13. dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODOw trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłączenia zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania.
 
Oświadczam, że dostarczę niniejsze zawiadomienie adresatowi.

Zawiadomienie (355kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Irma Sinkiewicz (22 sierpnia 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (22 sierpnia 2022, 08:37:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278