zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, gm. Suchedniów

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 ) uprzejmie

zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem granic nieruchomości położonej w Suchedniowie, przy ul. Langiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 5298/4 (obręb 0001 Suchedniów, gm. Suchedniów). W związku z tym w dniu 10.09.2022 r. o godz. 9.00 w Suchedniowie, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia  granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 3630/5, 5298/3, 3630/6, 3630/7, 3630/8, 3630/3, 5298/1, 3631/1, 3631/2, 5354/1.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 5298/4  (Suchedniów, ul. Langiewicza ).       
   
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie  z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie.  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
   
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
GEODETA UPRAWNIONY
                                                                                                                                    mgr inż. Tomasz Tusznio
                                                                                                                        Nr upr. Zaw. 21226
                                                                                                                                             ……………………………………………
                                                                     podpis wykonawcy
  Zawiadomienie (294kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (10 sierpnia 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (16 sierpnia 2022, 08:07:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 345