Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Skarżysko-Kościelne

j. ewid: 261004_2 Skarżysko Kościelne
obręb ewid: 261004_2.0005 Lipowe Pole Skarbowe
dz: 261004_2.0005.217/2
( oznaczenie działek/dane adresowe )
Z A W I A D O M I E N I E
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku Kamiennej pod nr: GG.6641.849.2022 , działając na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości położonej w Lipowe Pole Skarbowe ulica Wesoła uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10.09.2022r. o godz. 8:30 w Lipowym Polu Skarbowym ulica Wesoła 33 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 224, 225.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
( podpis i data )
POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Zawiadomienie (188kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Domański (3 sierpnia 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (5 sierpnia 2022, 09:42:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 309