Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciel/władający działkami nr 551 i 554

właściciel/ władający działkami nr 551 i 554
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych
- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 31 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.) o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663)
Działając na podstawie ww. ustawy i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej
w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.276.2022, oraz zlecenia właściciela działek
nr 550/2 i 555 położonych w Mroczkowie gm. Bliżyn
uprzejmie zawiadamiam,
że w dniu 06.09.2022r. odbędzie się wznowienie znaków granicznych/ wyznaczenie punktów
granicznych/ ustalenie przebiegu granic/ przyjęcie granic działek ewidencyjnych nr 550/2 i 555
położonych w Mroczkowie gm. Bliżyn z działkami sąsiednimi nr: 455, 551, 554, 1143, 1166.
Rozpoczęcie czynności: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/
ustalenia przebiegu granic/ przyjęcia granic nieruchomości nastąpi w Mroczkowie 84 o godzinie
10:00. W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach wszystkich zainteresowanych.
…...........................................
POUCZENIE:
 Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym
terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych/ ustaleniu przebiegu granic/ przyjęciu granic nieruchomości ich gruntów (tytuły własności, mapy geodezyjne itp.)
 Pełnomocnicy osób nieobecnych oraz przedstawiciele osób prawnych mogą uczestniczyć
w powyższych czynnościach na podstawie pisemnego upoważnienia właściciela.
 W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności
ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
 Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
1. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że otrzymałem niniejsze zawiadomienie.
2. Zobowiązuje się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi.
data podpis

Zawiadomienie (436kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Aulejtner (2 sierpnia 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (3 sierpnia 2022, 10:21:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 319