Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 1055/1


Usługi Geodezyjne, Kartograficzne
i Wysokościowe
Tomasz Sieroń
25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22
NIP 657-129-92-54 Regon 290949363
....................................................
   ( wykonawca prac geodezyjnych ) Właściciel działki: 1055/1
Obr. 12 – Skarżysko Kościelne
Gm. Skarżysko Kościelne  (adresat )
Identyfikator zgłoszenia: GG.6641.770.2022
 
                                                     Z A W I A D O M I E N I E
o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/
ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/
przyjęcia przebiegu granic
 
(rozbudowa drogi - ulica Polna w msc. Skarżysko Kościelne)
 
Uprzejmie zawiadamiam, że
 
w dniu …………25-08-2022…………..….  o godz……9.15……dz. 1055/1……….….
w dniu ……………………..….  o godz………dz. ………….….
w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Polna, gm. Skarżysko Kościelne, dla działki
nr………………………………………1055/1…………………………………….zostaną przeprowadzone czynności :
 
- wyznaczenia i okazania punktów granicznych nieruchomości
 art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. 2020 poz. 2052 z późn. zm.)
 
- ustalenia przebiegu granic nieruchomości
§ 32 ust. 1
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz.U. 2021 poz. 1390)
 
- przyjęcia przebiegu granic
 § 6
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663)
 
przez geodetę uprawnionego Alfredę Biernacką.
                                                                                                           .....................................................
                                  ( podpis geodety )
POUCZENIE
        Zawiadomione strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować upoważnieni pisemnie pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej
- uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Zawiadomienie (829kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alfreda Biernacka (29 lipca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (1 sierpnia 2022, 11:58:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 248