Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/przyjęcia przebiegu granic

Kielce, dn. 29.07.2022r.
Usługi Geodezyjne, Kartograficzne
i Wysokościowe
Tomasz Sieroń
25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22
NIP 657-129-92-54 Regon 290949363
....................................................
( wykonawca prac geodezyjnych ) Właściciel działki: 2173
Obr. 12 – Skarżysko Kościelne
Gm. Skarżysko Kościelne
(adresat )
Identyfikator zgłoszenia: GG.6641.770.2022
Z A W I A D O M I E N I E
o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/
ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic
(rozbudowa drogi - ulica Polna w msc. Skarżysko Kościelne)
Uprzejmie zawiadamiam, że
w dniu …………26-08-2022…………..…. o godz……9.45…………….….
w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Polna, gm. Skarżysko Kościelne, dla działki
nr………………………………………2173……………………………………………………………
…….zostaną przeprowadzone czynności :
- wyznaczenia i okazania punktów granicznych nieruchomości
art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. 2020 poz. 2052 z późn. zm.)
- ustalenia przebiegu granic nieruchomości
§ 32 ust. 1
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1390)
- przyjęcia przebiegu granic
§ 6
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663)
przez geodetę uprawnionego Alfredę Biernacką.
.....................................................
( podpis geodety )
POUCZENIE
Zawiadomione strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować upoważnieni pisemnie pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej
- uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 520z późn. zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
Karolina Filipczak – 723-491-467 Lena Łukawska – 501-097-213

Zawiadomienie (833kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alfreda Biernacka (29 lipca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (1 sierpnia 2022, 10:53:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188