Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 11

Skarżysko – Kamienna, dn. 08.07.2022r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
właściciele dz. 11
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii
z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku – Kamiennej pod numerem GG.6641.715.2022
uprzejmie zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 261003_2.0014 ZASKALE, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 13.
W związku z tym w dniu 06.08.2022r., o godz. 09:00 w Łączna, Zaskale, Ostrów 5, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi: 11.
Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr 13.
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
……………………………………………
podpis geodety

Zawiadomienie (241kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sławomir Kluczewski (8 lipca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (12 lipca 2022, 09:27:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 279