Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - j.ewid: 261001_1 Skarżysko-Kamienna

Skarżysko Kamienna, dn. 27.05.2022r.
........................................................
(Wykonawca prac geodezyjnych )
j. ewid: 261001_1 Skarżysko-Kamienna
obręb ewid: 261001_1.0004 Kamienna
dz: 261001_1.0004.AR_31.42
( oznaczenie działek/dane adresowe )
Z A W I A D O M I E N I E
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku Kamiennej pod nr:
GG.6641.744.2022 , działając na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości położonej w
Skarżysku Kamiennej ulica Limanowskiego 65 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu
23.07.2022r. o godz. 9:30 w Skarżysku Kamiennej ulica Limanowskiego na działce
przedmiotowej nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic
działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 42.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
( podpis i data )
POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony

Zawiadomienie (188kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Domański (27 czerwca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (29 czerwca 2022, 10:22:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 401