Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciel/Użytkownik Wieczysty Działki nr 28

Właściciel/ Użytkownik Wieczysty
Działki nr 28
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych
uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków*
Na podstawie §38 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologi z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn.zm.), §39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021, poz. 1990) * oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku- Kamiennej pod numerem GG.6641.631.2022 działając na podstawie zlecenia Zarządu nieruchomości nr 138/8 położonej w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Mickiewicza 14
uprzejmie zawiadamiam,
w dniu 15.07.2022r. odbędzie się ustalenie przebiegu granic, wyznaczenie punktów granicznych
uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków * działki ewidencyjnej nr 138/8 położonej w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Mickiewicza 14z działką sąsiednią nr 28. Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, wyznaczeniem punktów granicznych * nastąpi w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Mickiewicza 14 o godz. 10.00. W związku z powyższym, jako zainteresowanych (właścicieli sąsiednich nieruchomości), zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
…...........................................
POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne w trakcie wznowienia znaków granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków.
Osoby deklarujące swój udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków * muszą posiadać dokument umożliwiający ustalenie tożsamości, numer pesel ( dowód osobisty ).
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Pełnomocnicy osób nieobecnych oraz przedstawiciele osób prawnych mogą uczestniczyć w powyższych czynnościach na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa.
Zgodnie z art. 32 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2021, poz. 1990) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
1. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że otrzymałem niniejsze zawiadomienie.
2. Zobowiązuje się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi.
.............................................................................
data i podpis
*Niepotrzebne skreślić

Zawiadomienie (283kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Aulejtner (27 czerwca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (29 czerwca 2022, 08:48:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 285