Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - właściciel dz. 3549

Skarżysko – Kamienna, dn. 14.06.2022r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
właściciele dz. nr 3549
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii
z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej GG.6641.472.2022 uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 261005_4.0001 SUCHEDNIÓW, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3660.
W związku z tym w dniu 14.07.2022r., o godz. 12:30 w Suchedniów, ul. Langiewicza 67, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi: 3549.
Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr 3660.
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
……………………………………………
podpis geodety
Zawiadomienie (180kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Włodzimierz Czernilewski (14 czerwca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (21 czerwca 2022, 10:46:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 336