Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Łączna

Kielce, dnia 08.06.2022 r.
Pracownia Geodezyjna
Agnieszka Wcześniak
25-214 Kielce
ul. Jana Karskiego 52
tel: 602194543
(nadawca )
Jedn. ewid. 261003_2 Łączna
Obręb: 0001 Czerwona Górka
ID Działki: 261003_2.0001.954/3
ID Działki: 261003_2.0001.954/4
ID Działki: 261003_2.0001.954/16
ID Działki: 261003_2.0001.513/1
ID Działki: 261003_2.0001.518
Z A W I A D O M I E N I E
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej
Na podstawie § 32 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
27.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku -
Kamiennej uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.06.2022 o godz. 11:00 w obrębie 0001
Czerwona Górka na działce nr ewid. 954/3, 954/4 zostanie przeprowadzone ustalenie
przebiegu granic działki ewidencyjnej określających granice nieruchomości oznaczonych w
ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Czerwona Górka jako działka nr ewid. 954/3,
954/4 z działkami sąsiednimi ( z działką nr ewid. 513/1, 518, 512, 465 )
Rozpoczęcie czynności nastąpi dnia 30.06.2022r. o godz.11:00
na działce nr 954/3 pod adresem: Kamionki 45A, 26-140 Łączna
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w
opisanych czynnościach.
08.06.2022 r.
mgr.inż Agnieszka Wcześniak
( podpis i data )
POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wyznaczaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości .
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej -
uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Zawiadomienie (198kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Wcześniak (8 czerwca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (13 czerwca 2022, 11:54:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 356