Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele dz. 58/4

Skarżysko – Kamienna, dn. 08.06.2022r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
właściciele dz. 58/4
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie § 37 i § 38, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 261002_2.0017 SOBÓTKA, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 59/3.
W związku z tym w dniu 14.07.2022r., o godz. 10:00 w Bliżyn, Sobótka, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi: 58/4.
Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr 59/3.
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
……………………………………………
podpis geodety

Zawiadomienie (179kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Włodzimierz Czernilewski (8 czerwca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (10 czerwca 2022, 10:17:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 295