Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 1745, 1748, 1749, 1746

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Tomasz Tusznio
26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97
NIP 663 129 54 33 REGON 260482316
Skarżysko-Kamienna, dnia 04.05.2022 r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek numer
1745,1748, 1749, 1746
obręb 0019 Ubyszów
89
Obręb 0001 Bliżyn
gm. Bliżyn
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 ) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem granic nieruchomości położonej w Ubyszowie, gm. Bliżyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 1746 (obręb 0019 Ubyszów, gm. Bliżyn). W związku z tym w dniu 02.07.2022 r. o godz. 9.00 w Ubyszowie, Ubyszów 2A, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 89, 1745,
1748, 1749.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 1746 ( Ubyszów 2A, gm. Bliżyn ).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tomasz Tusznio
Nr upr. Zaw. 21226
……………………………………………
podpis wykonawcy

Zawiadomienie (272kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (4 maja 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (27 maja 2022, 14:12:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 313