Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - Działki nr 4409

Właściciel/ użytkownik wieczysty
Działki nr 4409
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych
uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków* oraz przyjęcia granic nieruchomości
podlegającej podziałowi
Na podstawie §38 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologi z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), §39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020, poz. 2052) *, §6 ust.3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku- Kamiennej pod numerem GG.6641.838.2021 działając na podstawie zlecenia właścicieli nieruchomości nr 4410 i 4411/2
położonych w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Działkowej i Książęcej 212
uprzejmie zawiadamiam,
w dniu 28.06.2022r. odbędzie się ustalenie przebiegu granic, wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków * oraz przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi działek ewidencyjnych nr 4410 i 4411/2 położonych w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Działkowej i Książęcej 212 z działką sąsiednią nr 4409. Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, wyznaczeniem punktów granicznych * i przyjęciem granic nieruchomości podlegających podziałowi nastąpi w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Działkowej i Książęcej 212 o godz. 10.00. W związku z powyższym, jako
zainteresowanych (właścicieli sąsiednich nieruchomości), zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.
…...........................................
POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne w trakcie wznowienia znaków granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków.
Osoby deklarujące swój udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków * muszą posiadać dokument umożliwiający ustalenie tożsamości, numer pesel ( dowód osobisty ).
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Pełnomocnicy osób nieobecnych oraz przedstawiciele osób prawnych mogą uczestniczyć w powyższych czynnościach na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa.
Zgodnie z art. 32 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020, poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
1. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że otrzymałem niniejsze zawiadomienie.
2. Zobowiązuje się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi.
.............................................................................
data i podpis
*Niepotrzebne skreślić

Zawiadomienie (191kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Aulejtner (20 maja 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (27 maja 2022, 12:19:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 609