Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Bliżyn

j. ewid: 261002_2 Bliżyn
obręb ewid: 261002_2.0020 Wojtyniów
dz: 261002_2.0020.956
261002_2.0020.793
( oznaczenie działek/dane adresowe )
Z A W I A D O M I E N I E
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku Kamiennej pod nr:
GG.6641.564.2022, działając na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości położonej w
Wojtyniowie uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17.06.2022r. o godz. 11:00
w Wojtyniowie na działce przedmiotowej nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z
ustaleniem przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr 956 z działką nr 793.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
( podpis i data )
POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Zawiadomienie (191kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Domański (27 maja 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (27 maja 2022, 10:41:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 653