Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - właściciel /władający działką nr 558/3

właściciel/ władający działką nr 558/3
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych
- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.)
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
– na podstawie § 31 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.)
o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości
- na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663)
Działając na podstawie ww. ustawy i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej
w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.276.2022, oraz zlecenia właściciela działek
nr 538/3, 545, 550/2, 557, 558/2, 558/4, 559/2, 559/3, 560, 561/2 położonych w Mroczkowie
gm. Bliżyn
uprzejmie zawiadamiam,
że w dniu 24.06.2022r. odbędzie się wznowienie znaków granicznych/ wyznaczenie punktów
granicznych/ ustalenie przebiegu granic/ przyjęcie granic działek ewidencyjnych nr 538/3, 545, 550/2,
557, 558/2, 558/4, 559/2, 559/3, 560, 561/2 położonych w Mroczkowie gm. Bliżyn z działkami
sąsiednimi nr: 455, 537, 538/2, 539, 544, 546/1, 546/2, 548, 549, 550/1, 552, 556, 558/3, 559/1, 561/1,
562, 827/2, 1143.
Rozpoczęcie czynności: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/
ustalenia przebiegu granic/ przyjęcia granic nieruchomości nastąpi w Mroczkowie 82 o godzinie
10:00. W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach wszystkich
zainteresowanych.
…...........................................
POUCZENIE:
 Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym
terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wznowieniu znaków granicznych/
wyznaczeniu punktów granicznych/ ustaleniu przebiegu granic/ przyjęciu granic nieruchomości ich
gruntów (tytuły własności, mapy geodezyjne itp.)
 Pełnomocnicy osób nieobecnych oraz przedstawiciele osób prawnych mogą uczestniczyć
w powyższych czynnościach na podstawie pisemnego upoważnienia właściciela.
 W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności
ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
 Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
1. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że otrzymałem niniejsze zawiadomienie.
2. Zobowiązuje się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi.
data podpis

Zawiadomienie (436kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Aulejtner (16 maja 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (18 maja 2022, 15:14:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 277