Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości, Gm. Suchedniów - Miasto

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.430.2022) uprzejmie

zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne ustalenia granic nieruchomości położonej miejscowości Suchedniów ul. Warszawska , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 1241/1 oraz 1241/2 (obręb 0001 – Suchedniów, gm. Suchedniów) dla której jest prowadzona Księga wieczysta. W związku z tym w dniu 03.06.2022. o godz. 9.30 w miejscowości Suchedniów ul. Warszawska , w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granicy. Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 1241/1 (Suchedniów ul. Warszawska obok numeru porządkowego Warszawska 30).

Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.

- wg rozdzielnika
Otrzymują:

„GEO-SKAR” BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska 27-220 Mirzec,
Gadka 231 A tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
……………………………
Podpis wykonawcy


metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (10 maja 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (11 maja 2022, 14:17:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 323