Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic nieruchomości. Gm. Łączna

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021, poz. 1990. t.j. z dnia 03.11.2021 r.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.456.2022) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych /ustalenia granic nieruchomości położonej miejscowości Występa , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 134/2 (obręb 0011 – Występa, gm. Łączna) dla której jest prowadzona Księga Wieczysta. W związku z tym w dniu 03.06.2022r. o godz. 12.00 w miejscowości Występa, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wznowienie znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granicy. Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 134/2 (miejscowość Występa obok numeru porządkowego Występa 5).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.

Otrzymują:
- wg rozdzielnika

„GEO-SKAR” BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska 27-220 Mirzec,
Gadka 231 A tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
 ………………………
Podpis wykonawcy


metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (10 maja 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (11 maja 2022, 14:11:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 316