Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic - Działki nr 163

Właściciel/ Użytkownik wieczysty
Działki nr 163
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic
Na podstawie §38 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologi z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku- Kamiennej pod numerem GG.6641.1003.2021 działając na podstawie zlecenia użytkownika nieruchomości nr 163 położonej w miejscowości Nowki
uprzejmie zawiadamiam,
w dniu 25.04.2022r. odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 163 położonej w miejscowości Nowki z działkami sąsiednimi nr 164, 162/1, 273, 426. Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic nastąpi w miejscowości w miejscowości Nowki 23 o godz. 10.00. W związku z powyższym, jako zainteresowanych (właścicieli sąsiednich nieruchomości), zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.
…...........................................
POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne w trakcie wznowienia znaków granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji
gruntów i budynków.
Osoby deklarujące swój udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków * muszą posiadać dokument umożliwiający ustalenie tożsamości, numer pesel ( dowód osobisty ).
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Pełnomocnicy osób nieobecnych oraz przedstawiciele osób prawnych mogą uczestniczyć w powyższych czynnościach na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa.
Zgodnie z art. 32 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2021, poz. 1990) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
1. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że otrzymałem niniejsze zawiadomienie.
2. Zobowiązuje się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi.
.............................................................................
data i podpis

Zawiadomienie (183kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Aulejtner (4 kwietnia 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (20 kwietnia 2022, 09:05:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 285