Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Gm. Suchedniów

Skarżysko - Kamienna, dnia 11.04.2022 r.
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
…................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Wła ś c i c i e l d z i a ł e k 3 6 8 , 5 9 7 , 5 9 8
Obr. Mostki
Gm. S u c h e d n i ów -obszar wiejski
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021, poz. 1990.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.1193.2020) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem granic nieruchomości, położonej w miejscowości Mostki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 368, 369, 597, 598 (obręb 0008 Mostki, gm. Suchedniów – obszar wiejski ) W związku z tym w dniu 07.05.2022 r.
o godz. 10.30 w miejscowości Mostki, w miejscu położenia działek zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości. Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 368 w miejscowości Mostki (Mostki 104).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika „GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNOROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
……………………………………………
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (192kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (11 kwietnia 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (12 kwietnia 2022, 12:50:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 276