Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Michniów.

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Tomasz Tusznio
26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97
NIP 663 129 54 33 REGON 260482316
Skarżysko-Kamienna, dnia 31.03.2022 r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek numer:
330, 236/3, 239, 331, 431.
obręb 0007 Michniów
gm. Suchedniów
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021, poz. 1990.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 ) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem granic nieruchomości, położonej w Michniowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 330 (obręb 0007 Michniów, gm. Suchedniów). W związku z tym w dniu 21.04.2022 r. o godz. 15.30 w Michniowie, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia z
nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 236/3, 239, 331, 431.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 330 w Michniowie (w sąsiedztwie budynku Michniów 53B).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tomasz Tusznio
Nr upr. Zaw. 21226
……………………………………………
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (267kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (31 marca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (7 kwietnia 2022, 13:55:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 395