Zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic działek - Pogorzałe.

Skarżysko Kamienna, dn.04.04.2022r.
........................................................
(Wykonawca prac geodezyjnych )
j. ewid: 261001_1 Skarżysko -Kamienna
obręb ewid: 261001_1.0015 Pogorzałe
dz: 261001_1.0015.AR_117.1259
261001_1.0015.AR_117.1258
( oznaczenie działek/dane adresowe )
Z A W I A D O M I E N I E
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
Na podstawie § 37 i § 38, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), raz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku Kamiennej pod nr: GG.6641.318.2022, działając na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości położonej w Skarżysku-
Kamienna obr. Pogorzałe uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 07.05.2022r. o godz. 10.30 w Skarżysku – Kamienna ul. Leśna Polana nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1259 z działką nr 1258 .
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.
inż. Grzegorz Domański
( podpis i data )
POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Zawiadomienie (184kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Domański (4 kwietnia 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (7 kwietnia 2022, 13:15:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 330